एम. आइ. एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: