कम्प्युटर अपरेटरको लिखित, अन्तरवार्ता तथा शिप परीक्षण सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: