जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा निवेदन दिने सम्बन्धी सुचना- राष्ट्रिय भूमि आयोग

आर्थिक वर्ष: