वडा नं. ५

 

सम्सी गा. पा. वडा नं. ५ पोखरभिन्डा संग्रामपुर गा. बि. स. को वडा नं. १ देखि ९ मिलेर बनेको छ। यस वडाको कुल जनसंख्या ५,२७० छ । यस वडा अन्तर्गत एउटा मा. बि., एउटा स्वास्थ्य चौकी अवस्थित छ ।

Population: 
५,२७०
Ward Contact Number: 
9816863596