संक्षिप्त परिचय

सम्सी गाउँपालिका

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ७
क्षेत्रफल: २१.५७ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: साम्सी, पर्सादेवाड, बैरगिया लक्ष्मीनिया, गैढाभेटपुर र पोखरभिण्डा संग्रामपुर गा.वि.स

२०७८ को जनगणना अनुसार

सम्सी गा.पा.को कुल जनसंख्या- ३८५८५ (पुरुष- १८७१२, महिला- १९८७३)

वडागत जनसंख्या २०७८ को जनगणना अनुसार

वडा नं.-१, पर्सादेवाड ----------------- कुल जनसंख्या-३५७०, पुरुष-१७६६, महिला-१८०४

वडा नं.-२, पर्सादेवाड ----------------- कुल जनसंख्या-८९०१, पुरुष-४०२०, महिला-४८८१

वडा नं.-३, बैरगिया लक्ष्मिनिया ------- कुल जनसंख्या-४७३३, पुरुष-२२९८, महिला-२४३५

वडा नं.-४, गैढाभेटपुर ---------------- कुल जनसंख्या-६००२, पुरुष-३०४८, महिला-२९५४

वडा नं.-५, पोखरभिण्डा संग्रामपुर --- कुल जनसंख्या-६०६७, पुरुष-२९८६, महिला-३०८१

वडा नं.-६, सम्सी ---------------------- कुल जनसंख्या-५१५१, पुरुष-२४४९, महिला-२७०२

वडा नं.-७, सम्सी ---------------------- कुल जनसंख्या-४१६१, पुरुष-२१४५, महिला-२०१६

२०६८ को जनगणना अनुसार-

कुल जनसंख्या: ३३,७९१

पर्सादेवाड गा.वि.स. हालको वडा नं. १ र २ को जनसंख्या- ११३९४ (पु.-५६५७ र म.-५७३७), घरधुरी संख्या-१६६४

बैरगिया लक्ष्मीनिया गा.वि.स हाल वडा नं. ३ को जनसंख्या- ३६४० (पु.-१६८४ र म.-१९५६), घरधुरी संख्या-५८४

गैढाभेटपुर गा.वि.स हाल वडा नं. ४ को जनसंख्या- ५२५० (पु.-२५५१ र म.-२६९९), घरधुरी संख्या-९१९

पोखरभिण्डा संग्रामपुर गा.वि.स.  हाल वडा नं. ५ को जनसंख्या- ५२७० (पु.-२५९७ र म.-२६७३), घरधुरी संख्या-९४२

सम्सी गा.वि.स. हाल वडा नं. ६ र ७  को जनसंख्या- ८२३७ (पु.-४२५० र म.-३९८७), घरधुरी संख्या-१२७३