समायोजनको online form सुचना -विगतमा कार्यरत रहेको तर हाल संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका संगठन संरचनामा दरबंदि नरहेका कर्मचारिका लागि

आर्थिक वर्ष: