सम्सी गउँपालिकाका कर्मचारी मनोहर मंडलको मोटरसाइकल दुरघटना भई उपचाररत रहेको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू तथा प्र.प्र.अ द्वारा भेटघाट

आर्थिक वर्ष: