सम्सी गाउँपालिकामा अब राजश्य QR Code स्क्यान गरी राजश्व खातामा दाखिला गर्न सकिनेछ।

आर्थिक वर्ष: