सम्सी गाउँपालिकामा मिति २०८१।३।६ गते प्रथम पटक भवन अभिलेखिकरणको प्रमाणपत्र यस गा.पा.का अध्यक्ष श्री रामनाथ यादव ज्यूबाट प्रदान गरियो।

आर्थिक वर्ष: